قهرمانی تیمی و مقام سومی انفرادی رشته شنا استان تهران

قهرمانی تیمی و مقام سومی انفرادی استان تهران

قهرمانی تیمی و مقام سومی انفرادی استان تهران